Finanse w systemach ERP

FK, jako podstawowe oprogramowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Korekty finansowe

Korekty finansowe

Dodatkowa kontrola w budżecie przy przyznawaniu datacji unijnych.Ostatnie lata to były owocne w inwestycje, głównie dzięki dotacjom unijnym. Praktycznie 90% wszystkich inwestycji jest wspierana środkami z budżetu Unii Europejskiej. Obecnie realizacje są z funduszy na lata 2007-2013. Kolejny budżet na lata 2014-2020 został niedawno ustalony na szczycie Unijnym, i jest on nieco niższy od poprzedniego, głównie ze względu kryzysu jaki obecnie panuje w Europie.

Wszystkie inwestycje korzystające z dotacji Unijnych musi przejść konkretne etapy. W ramach programu operacyjnego między beneficjentem a instytucją zarządzającą istotnym elementem jest umowa, w której zostają zawarte warunki dofinansowania projektu. W ramach takiej umowy beneficjent zobowiązuje się do stałej kontroli oraz postępów realizacji zadania.

Dokument wydany przez Ministerstwo Rozwoju regionalnego określa:

Przy ustalaniu wysokości korekt finansowych za naruszenie przy stosowaniu prawa wspólnego w dziedzinie zamówień publicznych lub stosowaniu przepisów Pzp należny brać pod uwagę, z jednej strony, rodzaj lub stopień naruszenia dla wydatków ze środków funduszy UE. Wysokość korekt finansowych powinna więc co do zasady odpowiadać wartości nieprawidłowości. Punktem wyjścia  dla ustalenia wysokości korekty finansowej jest więc w zasadzie, lub być powinno ustalenie jej wartości. Oznacza to zarazem brak obowiązku nakładania korekt finansowych za naruszenia, które mają wyłącznie charakter formalny i nie wywołują żadnych skutków finansowych”.

W praktyce jednak instytucje nie zawsze stosują się do wyżej wystosowanego prawa.

admin

Comments are closed.