Finanse w systemach ERP

FK, jako podstawowe oprogramowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Dialog techniczny i jego rola

Dialog techniczny i jego rola

Nowoczesne technologie informatyczne jeszcze nigdy nie były tak pożądanym elementem na rynku jak ma to miejsce dzisiaj. Do tego nawet zostały wyznaczone specjalne organy, które mają uświadamiać znaczenie informatyki i jej technologii.

Nowelizacją z 2012 roku do Prawa Zamówień Publicznych został wprowadzony tzw. Dialog techniczny. Zgodnie z założeniami ustawodawcy pozwolił on na uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie , technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb zamawiającego i być przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego. Zwraca się ponadto uwagę na bez kosztowny charakter dla budżetu państwa i zamawiającego, silne oddziaływanie, kreowanie popytu na produkty innowacyjne bez nadmiernych obciążeń regulacyjnych oraz pozostawienie sporo swobody przedsiębiorstwom w przedstawianiu innowacyjnych produktów i rozwiązań.

 

Dialog techniczny, pojawiający się dotychczas w ramach trybu dialogu konkurencyjnego , ma obecnie stanowić samodzielną instytucję, z której zamawiający będzie mógł skorzystać na zasadzie dobrowolności. Zamawiającego zobowiązuje się jedynie do zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu oraz jego przedmiocie na stronie internetowej, zamieszczenie informacji o zastosowaniu dialogu w ogłoszeniu o zamówieniu i prowadzenia go w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

 

Czas pokaże, jak i z jaką częstotliwością dialog techniczny będzie wykorzystywany oraz jakie podmioty będą w dialog zaangażowane. Od dłuższego czasu już wiele firm korzysta z tego rodzaju możliwości. Firmy zatrudniają i płacą nieraz nie małe pieniądze firmą, które pomagają im w doborze odpowiedniego oprogramowania biznesowego, nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych, i wiele innych.

admin

Comments are closed.