Termin środki trwałe (ST)  jest bezpośrednio związane z systemami finansowo-księgowymi. Do środków trwałych zalicza się rzeczowy majątek trwały podlegający oraz nie podlegający amortyzacji.

ST podlegające amortyzacji stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, zaliczyć możemy do nich m.in. budowle, maszyny, środki transportu.

ST niepodlegające amortyzacji to środki do których celów podatkowych nie należy doliczyć żadnych odpisów amortyzacyjnych. Przykładem tego typu ST mogą być: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, dzieła sztuki.

Środki Trwałe jako moduł systemu ERP

Możliwość wpisywania środków trwałych do Kartoteki Środków Trwałych (KST) według klasyfikacji rodzajowej i numery inwentarzowego. KST aktualizowana jest w zależności od potrzeb i zawiera pola umożliwiające dokładny opis środka trwałego. Moduł ERP ST daje możliwość zakładania książki inwentarzowej dla każdego środka trwałego, w której pamiętane są wszystkie informacje niezbędne do odtworzenia historii zapisów księgowych na danej pozycji.
Oprogramowanie komputerowe pozwala rejestrować wszystkie operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie dotyczące środków trwałych. System daje jeszcze większe możliwości, dzięki przekazywaniu danych do system Finansowo-Księgowy.
Dodatkowe funkcje systemu Środki Trwałe:

  • Sporządzanie planu amortyzacji
  • Dopuszczenie korekt dokumentów
  • Elastyczne definiowanie dokumentów stosowanych w obsłudze środków trwałych pozwalające na opisanie dowolnego dokumentu i sposobu jego księgowania
  • Comiesięczne naliczanie umorzenia z możliwością automatycznego przesyłania danych do systemu Finansowo-Księgowego
  • Dokonywanie wyceny według zasad ustalanych każdorazowo przez użytkownika lub na podstawie ogólnie obowiązujących wytycznych
  • Funkcja inwentaryzacji, zarówno drogą spisu z natury jak i weryfikacji